Зареждам...
Фирмата изготвя комплексен доклад за оценка на...
За законосъобразно протичане на строителния...
С цел осигуряване на комплексно обслужване...

АДИТА КОНСУЛТ ООД

Варна 9000, ул. "Одрин" № 9

тел. / факс: 052 603 777

office@aditaconsult.com

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

За законосъобразно протичане на строителния процес фирмата осигурява съставяне на актове и протоколи за подготовка и откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво, за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи.

 

В процеса на работа фирмата неотклонно следи за:

 

   - законосъобразно започване на строежа
   - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
   - изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти
   - спазване условията на безопасност на труда съгласно плана за безопасност и здраве
   - опазване на околната среда по време на строителството
   - качеството на строителните материали и съответствието им с нормите за безопасност
   - качеството на изпълнените строително-монтажни работи
   - недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството
   - правилно изпълнение на строително-монтажните работи
   - годността на строежа за въвеждане в експлоатация